اعضای هیئت مدیره 

سید امیر حسین حجت الاسلامی

عضو هیئت مدیره

 

حدیث السادات حجت الاسلامی

عضو هیئت مدیره

 

خانم فیروزه شعبانی

نائب رئیس هیئت مدیره

 

سید وحید حجت الاسلامی

رئیس هیئت مدیره

 

اعضای شرکــت

خانم سیفی

 مدیر تضمین و کنترل کیفیت (  QC  وQA ) 

 

مهندس نوری نصری

مدیر فنی و مهندسی

 

مهندس سید امیرحسین حجت الاسلامی

مدیر عامل

 

خانم جعفری

 واحد لجستیک

 

خانم سیفی

 مدیر اداری و بازرگانی

 

خانم خوشدل

 مدیر مالی

 

مهندس اکبر نمازی

مدیر تولید